Blok dydaktyczny

W skład bloku dydaktycznego, który przygotowuje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, wchodzą moduł Doskonalenie dydaktyczne w wymiarze 41 godzin i 4 punktów ECTS oraz praktyki dydaktyczne. Praktyki realizowane są formie prowadzenia zajęć lub współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin, w tym co najmniej 15 godzin w formie samodzielnego prowadzenia. Doktorant może rozpocząć realizację Bloku Dydaktycznego w 2, 4 lub 6 semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Doskonalenie dydaktyczne składa się z kursu dydaktycznego (32 h) prowadzonego w semestrze 2 (4 lub 6) oraz hospitacji (9h) realizowanych w semestrze 3 (5 lub 7).

 

Zaliczenie kursu dydaktycznego uprawnia do odbycia hospitacji. Istnieje możliwość realizacji hospitacji wcześniej ale po ukończeniu kursu dydaktycznego (czyli  uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu). Od semestru 2 (4 lub 6) doktoranci mogą asystować w prowadzeniu zajęć. 60 godzin praktyk powinno być wypracowane w ciągu dwóch semestrów 2 i 3 ( 4,5 lub 6,7). Formularz rozliczenia praktyk znajduje sie: https://www.agh.edu.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/szkola-doktorska-agh/doktoranci/dokumenty-do-pobrania/

 

Ocena końcowa i uzyskanie certyfikatu następuje w 3 semestrze (5 lub 7) po uzyskaniu wszystkich zaliczeń cząstkowych tj. kurs dydaktycznego, praktyk oraz hospitacji.