Realizacja przedmiotu poza SD AGH

Zgodnie z par. 6 Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH, Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na uczestnictwo doktoranta w module prowadzonym na innej uczelni, w tym zagranicznej i na wprowadzenie modułu do indywidualnego planu kształcenia.

 

Wniosek kierowany do Z-cy Dyrektora - prof. dr hab. inż. Marty Radeckiej powinien zawierać:

  • nazwę modułu,
  • nazwę uczelni realizującej dany moduł,
  • uzasadnienie.

Do wniosku należy dołączyć wydruk systemowy z opisem merytorycznym modułu oraz przypisaną mu liczbą pkt ECTS, jak również pisemną zgodę uczelni przyjmującej na uczestnictwo doktoranta SD AGH w zajęciach.