04.05.2022

Spotkanie dotyczące Oceny Śródokresowej


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 12 maja 2022 r. w godz. 14.00-16.00 odbędzie się prowadzone za pomocą platformy Teams spotkanie z władzami Szkoły Doktorskiej AGH, dotyczące szczegółów związanych z Oceną Śródokresową.

 

Poniżej przesyłamy link do spotkania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a996f0ea18af54995bfa34cebf73bf0b4%40thread.tacv2/1651659937714?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22fe4a006f-868a-4797-ba8e-7f46b2cb3a22%22%7d

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!