30.11.2021

Stypendium naukowe Fundacji Maspex


Fundacji Maspex realizuje program stypendialny, w ramach którego przyznawane są studentom studiów doktoranckich AGH oraz Szkoły Doktorskiej AGH stypendia o charakterze naukowym. Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 można składać do 30 listopada 2021 r.

Program stypendialny ma na celu finansowe wsparcie osób wyróżniających się naukowo oraz zaangażowanych w działalność naukowo-badawczą. O przyznanie stypendium może ubiegać się doktorant, który spełnia poniższe warunki:

  • ukończył pierwszy rok dowolnej dyscypliny studiów doktoranckich,
  • uzyskał średnią z ocen z dotychczasowego okresu studiów doktoranckich powyżej 4.00,
  • wykazuje się aktywnością naukowo-badawczą i publikacyjną,
  • czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych krajowych lub międzynarodowych.


Informacja o stypendium i zasadach jego przyznawania