21.09.2022

Zwiększone stypendia doktoranckie dla doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH 2022


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że doktoranci do 05 października 2022 r. składają w Jednostkach wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z Jednostek - finansowanego z subwencji.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego za osiągnięcia naukowe

Regulamin wypłacania stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich

Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłacania stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich

Miejsce składania wniosków na poszczególnych wydziałach o zwiększone stypendium doktoranckie dla doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH

Do 02 listopada 2022 r. Prorektor ds. Nauki przekazuje decyzje o zwiększonym stypendium dla doktorantów.

Zwiększone stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku kształcenia w szkole doktorskiej, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) osiągnął w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, średnią ocen powyżej 4.75,
2) uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej wynik lokujący go w 30% najlepszych kandydatów przyjętych do szkoły doktorskiej na pierwszy rok kształcenia. W przypadku, gdy 30% najlepszych kandydatów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego ze środków IDUB

 

Zgodnie z Regulaminem wypłacania stypendium doktoranckiego §12 "Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc, za wyjątkiem stypendium za miesiąc październik, które jest wypłacane w listopadzie, łącznie ze stypendium należnym za miesiąc listopad."