Warunki wnioskowania o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

 1. Zgodnie z par. 13 pkt 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, na pisemny wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii promotora lub promotorów w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, jednak nie dłużej niż o 2 lata, w szczególności w przypadku:
  1) wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych;
  2) czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej chorobą;
  3) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  4) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  5) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
  6) konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych.
 2. Doktorant składa wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej, a nie obrony pracy doktorskiej. W piśmie należy podać:
  a) powód, dlaczego nie może zostać dotrzymany termin wskazany w Indywidualnym Planie Badawczym;
  b) stopień zaawansowania pracy z podziałem na stan prac badawczych oraz stopień pisania rozprawy;
  c)   wnioskowany nowy termin złożenia rozprawy doktorskiej (nieprzekraczający 2 lat).
 3. Warunkiem wnioskowania jest zrealizowanie Indywidualnego Planu Kształcenia z wyłączeniem Seminarium doktoranckiego na semestrze 8.
 4. Do wniosku należy dołączyć opinię promotora(ów) i promotora pomocniczego. Każdy z promotorów przygotowuje własną opinię.
 5. Do wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorant zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności uzasadniających konieczność przedłużenia terminu.
 6. O przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej można wnioskować nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym terminem złożenia rozprawy doktorskiej i nie później niż miesiąc przed tym terminem.