Ocena śródokresowa

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z wymogami zdefiniowanymi przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, realizacja Indywidualnego Programu Badawczego IPB podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. Ocena śródokresowa będzie przeprowadzona przez trzyosobową komisję na podstawie przygotowanego przez Państwa autoreferatu oraz rozmowy komisji z doktorantem.

 

Rada Szkoły Doktorskiej opracowała formularz do przygotowania autoreferatu, którego celem jest zaprezentowanie postępu w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. Formularz zawiera szereg komentarzy (kolor czerwony), które mają Państwu pomóc jak najlepiej przygotować ten dokument. Zwracamy uwagę, że formularz autoferatu jest ściśle powiązany (odwołuje się) do Indywidualnego Planu Badawczego. Państwa rolą jest pokazanie, że dotychczasowe prace badawcze są realizowane zgodnie z IPB, ewentualnie wyjaśnić dlaczego wystąpiły rozbieżności. Prosimy nie zmieniać struktury tego dokumentu.

 

Autoreferat w oryginale należy złożyć w biurze Szkoły Doktorskiej AGH  w dniach 23.06.2022-07.07.2022r. W biurze składają Państwo wyłącznie autoreferat (z kompletem podpisów). Ponadto skan autoreferatu (z podpisami) oraz wszystkie załączniki wymienione w formularzu należy załączyć w systemie do oceny śródokresowej.

 

Zwracamy uwagę, że za zawartość merytoryczną autoreferatu odpowiada doktorant i promotor (promotorzy). Pracownicy Szkoły Doktorskiej sprawdzą jedynie, czy autoreferat przygotowano na właściwym formularzu i czy zawiera wszystkie wymagane podpisy. Państwa autoreferaty zostaną po 7 lipca udostępnione wraz z załącznikami komisjom ds. oceny śródokresowej. Spotkania komisji z doktorantami będą miały miejsce w okresie od 1 do 9 września 2022r. Szczegółowy plan  zostanie podany po 22.07.2022r.