Zakres egzaminu z dyscypliny Nauki chemiczne

 1. Budowa cząsteczki i rodzaje wiązań chemicznych:

  • struktura elektronowa atomu a jego pozycja w układzie okresowym pierwiastków

  • położenie pierwiastka w układzie okresowym a jego właściwości

  • rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność

  • orbitale molekularne układów wieloatomowych

    

 2. Właściwości gazów, termodynamika:

  • gaz doskonały a gaz rzeczywisty

  • oddziaływania międzycząsteczkowe

  • zasady termodynamiki

  • funkcje termodynamiczne

  • stała równowagi chemicznej (Reguła Le Chateliera-Browna)

    

 3. Właściwości roztworów i elektrolitów:

  • teorie kwasów i zasad (wg. Brönsteda i Lewisa)

  • dysocjacja i przewodnictwo elektrolitów, stopień i stała dysocjacji, reakcje w elektrolitach

  • elektroliza i ogniwa elektrochemiczne

  • szereg elektrochemiczny (napięciowy) metali

    

 4. Fizykochemia ciała stałego:

  • stany skupienia materii, struktury krystaliczne

  • elementy teorii pasmowej

  • diagramy i przemiany fazowe (przykłady)

  • defekty struktury krystalicznej

    

 5. Metody badań ciał stałych (ogólna charakterystyka)

  • metody badań ciał stałych (krystalicznych i amorficznych)

  • metody badań właściwości termicznych ciał stałych

  • spektroskopia oscylacyjna

  • metody badań powierzchni ciał stałych

  • metody badań mikrostruktury ciał stałych