Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria chemiczna

 •  Rafineryjne i petrochemiczne procesy przeróbki ropy naftowej

 • Otrzymywanie i właściwości ciekłych paliw konwencjonalnych (benzyna, olej napędowy, oleje opałowe) i biopaliw

 • Technologia przetwórstwa biomasy w kierunku paliw ciekłych

 • Parametry charakteryzujące jakość paliw stałych, ciekłych i gazowych

 • Proces pirolizy, proces zgazowania, przemysłowa realizacja procesu pirolizy, technologie zgazowania paliw stałych

 • Czyste technologie węglowe

 • Procesy umożliwiające poprawę jakości paliw stałych

 • Procesy spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych – aspekty energetyczne i ekologiczne

 •  Procesy oczyszczania spalin i gazów procesowych: usuwanie CO2, tlenków azotu, tlenków siarki, H2S, NH3, pyłów

 • Procesy adsorpcji i absorpcji: technologie produkcji adsorbentów (na przykładzie węgli aktywnych); metody badania sorbentów; podstawowe równania opisujące proces adsorpcji; zastosowanie adsorbentów

 • Adsorpcyjne procesy oczyszczania strumieni ciekłych i gazowych

 • Fizykochemia nowoczesnych materiałów na bazie pierwiastka węgla do zastosowań w technice

 • Nanomateriały kompozytowe na bazie pierwiastka węgla ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów typu węgiel/węglik krzemu C/SiC

 • Sposoby transportowania gazu na duże odległości; gazyfikacja wyspowa

 • Wpływ dodawania wodoru do gazu ziemnego na właściwości powstałego gazu

 • Współczesne technologie wytwarzania wodoru z paliw kopalnych

 • Niekonwencjonalne technologie wytwarzania wodoru

 • Paliwa odnawialne ogólna charakterystyka

 • Elektrochemiczne źródła energii (baterie, superkondensatory, ogniwa paliwowe)

 • Wykorzystanie metanolu i innych paliw alternatywnych do zasilania ogniw paliwowych

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym