Zakres egzaminu z dyscypliny Nauki o kulturze i religii

 • Problem typologii definicji kultury – różnorodność kryteriów. Problem źródeł kultury.
 • Adaptacja jako zasadniczy mechanizm tworzenia kultury.
 • Nieświadomość jako źródło kultury.
 • Kultura jako system symboliczny. Pochodzenie i rodzaje symboli.
 • Język i systemy komunikacji jako źródło kultury. Antropolingwistyka. Językoznawstwo kognitywne.
 • Pozajęzykowe systemy komunikacji i ich rola w kulturze.
 • Wartości jako źródło kultury.
 • Dialog międzykulturowy i formy akulturacji.
 • Tradycyjne systemy wartości wobec procesów globalizacji.
 • Kultura popularna jako obszar refleksji kulturoznawczej.
 • Cyberkultura.
 • Badania ilościowe i jakościowe w naukach humanistycznych.
 • Metody badań pamięci kulturowej. „Oral history” jako metoda badania przeszłości kulturowej.
 • Rodzaje wywiadów stosowanych w badaniach nauk humanistycznych.
 • Sondaż i ankieta w badaniu kultury. Zasady tworzenia.
 • Źródła wywołane a źródła zastane.
 • Analiza semiotyczna tekstów kultury.
 • Analiza dyskursu.
 • Obserwacja jako metod badawcza.
 • Wykorzystanie podejścia etnograficznego w badaniach organizacji i rynku.
 • Badania nad wizualnym wymiarem kultury.
 • Etyczne problemy badań jakościowych.
 • Metody badań internetu i nowych mediów.