Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria chemiczna

  1. Podstawy termodynamiki ciała stałego

a. opis termodynamiczny układu skondensowanego;

b. reguła faz i diagramy fazowe;

c. pojęcie entropii w ciałach stałych;

d. powinowactwo chemiczne;

 

  1. Podstawy krystalochemii

a. wiązania chemiczne a własności materiałów;

b. izomorfizm i polimorfizm;

c. reguły Paulinga,

d. roztwory stałe;

 

  1. Transport masy i ciepła w ciałach stałych

a. mechanizmy transportu ciepła w ciałach stałych;

b. korelacje pomiędzy transportem ciepła w wiązaniem;

c. dyfuzja chemiczna i wzajemna;

d. opis ilościowy dyfuzji;

 

  1. Mikrostruktura tworzyw ceramicznych

a. elementy mikrostruktury i ich wzajemne korelacje;

b. wpływ wielkości ziaren i poziomu porowatości na właściwości mechaniczne tworzyw ceramicznych;

c. ilościowy opis elementów mikrostruktury;

d. model granic międzyziarnowych;

 

  1. Metody badań ciał stałych (ogólna charakterystyka)

a. metody badań ciał stałych (krystalicznych i amorficznych);

b. metody badań właściwości termicznych ciał stałych;

c. spektroskopia oscylacyjna;

d. metody badań powierzchni ciał stałych;

e. metody badań mikrostruktury ciał stałych;


  1. Procesy jednostkowe w technologii chemicznej

a. metody otrzymywania proszków;

b. bilans energetyczny procesu mielenia;

c. metody granulacji proszków;

d. sposoby prowadzenia procesu spiekania;

 

  1. Charakterystyka ceramicznych materiałów budowlanych

a. podstawy technologii wypalanych ceramiczny materiałów budowlanych (metoda plastycznego i półsuchego formowania);

b. dodatki technologiczne – rodzaje i rola;

c. ogólna charakterystyka budowlanych materiałów wiążących – spoiwa powietrzne, spoiwa hydrauliczne;

d. beton – kompozyt ziarnisty, skurcz betonu i rodzaje korozji;

 

  1. Stan szklisty

a. stan szklisty a stan krystaliczny – różnice i podobieństwa;

b. metody badawcze pozwalające identyfikować i badać stan szklisty;

c. wpływ składu chemicznego na właściwości szkła;

d. trwałość termiczna szkła;

 

  1. Charakterystyka tworzyw ceramiki użytkowej (porcelana, kamionka)

a. ogólna charakterystyka surowców krzemionkowych, ilastych i węglanowych;

b. przemiany zachodzące w minerałach ilastych w trakcie ogrzewania;

c. rola poszczególnych składników surowcowych masy porcelanowej;

d. szkliwa ceramiczne