Zmiana promotora

Zgodnie z par. 14 ust. 4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, w uzasadnionych przypadkach, doktorant w trybie określonym w ust.1 i 2, może wystąpić do Dyrektora Szkoły Doktorskiej z wnioskiem o zmianę promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.

 

Pismo kierowane do Przewodniczącego Rady Dyscypliny przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej powinno zawierać:

  • dane doktoranta, imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • dane osoby dotychczas pełniącej funkcję promotora oraz jej zgodę na zmianę,
  • propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora oraz jej zgodę na objęcie funkcji promotora,
  • uzasadnienie.

 

Wniosek o zmianę promotora głównego
Wniosek o zmianę promotora pomocniczego
Wniosek o odwołanie promotora pomocniczego