Projekt „Expanding the Internationalisation of the AGH Doctoral School” w ramach programu STER

 

Szkoła Doktorska AGH realizuje projekt pt „Expanding the Internationalisation of the AGH Doctoral School” w ramach programu STER, który związany jest z wykorzystaniem wszystkich możliwości jakie oferuje ten program w celu podniesienia poziomu umiędzynarodowienia.

 

  • Kwota dofinansowania: 1 980 000 PLN
  • Kwota projektu: 2 000 000 PLN
  • Okres realizacji: 04.01.2021 - 31.12.2023

 

W ramach projektu planowana jest realizacja działań:

  • związanych z pozyskaniem zagranicznych doktorantów. W ramach tego działania planowane jest przygotowanie materiałów informacyjnych promujących za granicami kraju kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH. Szeroki wachlarz materiałów obejmować będzie zarówno formę elektroniczną do wykorzystania w mediach społecznościowych oraz w trakcie międzynarodowych webinariów jak i dystrybucję na krajowych i zagranicznych targach, spotkaniach, konferencjach w ramach akcji promocyjno-informacyjnych materiałów drukowanych.
  • związanych z wypłatą stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree. W ramach tego działania będzie możliwość uzyskania stypendium dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree. Stypendia będą wypłacane niezależnie od stypendium doktoranckiego przewidzianego przez art. 209 Ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Przez okres 3 lat planowane jest przyznanie łącznie 18 stypendiów na okres 12 miesięcy. Wybór stypendystów projektu zostanie dokonany zgodnie z opracowanym w tym celu regulaminem przyznawania stypendium w ramach programu STER.
  • związanych ze wsparciem zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy, realizujących kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH. Wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH z Polski i z zagranicy będzie realizowane przez umożliwienie im wyjazdów na staże zagraniczne do uczelni zagranicznych i renomowanych ośrodków naukowych, z którymi Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi ścisłą współpracę naukową i dydaktyczną. Doktoranci będą mieli możliwość odbycia staży naukowych trwających od 2-3 miesięcy w ośrodkach na całym świecie.
  • związanych z rozwojem działań związanych z internacjonalizacją „w domu”. W ramach tego działania planowana jest organizacja wykładów gościnnych prowadzonych w językach obcych poprzez światowych specjalistów z różnych dziedzin nauki. Dodatkowo planowana jest organizacja międzynarodowych spotkań z udziałem doktorantów takich jak np. międzynarodowe szkoły letnie, międzynarodowe warsztaty dla doktorantów, międzynarodowe workshopy.
  • związanych  z rozwojem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich. W ramach tego działania planowane jest zebranie międzynarodowego zespołu profesorów i opracowanie wspólnego międzynarodowego programu kształcenia doktorantów w zakresie geologii Arktyki pod parasolem Szkoły Doktorskiej AGH z udziałem najlepszych w tej dziedzinie uniwersytetów i laboratoriów europejskich, otwartego w języku angielskim dla kandydatów z całego świata, realizowanego częściowo na AGH, częściowo w innych uniwersytetach europejskich, a częściowo na Spitsbergenie z udziałem i wykorzystaniem zlokalizowanego tam uniwersytetu UNIS (najdalej na północ położonego uniwersytetu na świecie). Powstanie takiego programu zagwarantuje znaczące umiędzynarodowienie SD, stały i regularny dopływ doktorantów z zagranicy, projekty realizowane z udziałem promotorów zagranicznych oraz staże i wyjazdy zagraniczne polskich doktorantów.