Kształcenie w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

Kluczowym warunkiem udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AGH osoby, która jest albo zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum na okres trwania kształcenia w szkole doktorskiej przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

 

Powyższy warunek oznacza to, że osoba realizująca pracę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej AGH w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z jej Indywidualnym Planem Kształcenia (IPK) oraz realizacji Indywidualnego  Planu Badawczego (IPB).

 

Pracodawca musi być więc świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdroże­niowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie jest możliwe kształcenie doktorantów w trybie niestacjonarnym, a co za tym idzie Szkoła Doktorska AGH nie prowadzi zajęć w soboty i niedziele.

 

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH trwa osiem semestrów. Okres ten można skrócić pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się. Doktoranci w SD AGH realizują Indywidualny Plan Kształcenia oraz Indywidualny Plan Badawczy.

 

IPK realizowany przez Doktoranta obejmuje zajęcia w wymiarze odpowiadającym co najmniej 26 punktom ECTS, z czego co najmniej 6 punktów ECTS to zajęcia prowadzone w języku angielskim.

IPK obejmuje moduły obowiązkowe: Warsztat badacza, Myślenie krytyczne - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i Seminaria doktoranckie oraz moduły obieralne wybierane przez Doktoranta. SD AGH oferuję pulę ponad 200 przedmiotów obieralnych, co umożliwia realizację modułów powiązanych z dyscypliną i tematyką prowadzonych badań naukowych.

Moduły obowiązkowe, z wyjątkiem Seminariów doktoranckich realizowane są w pierwszym roku kształcenia. Zajęcia są prowadzone blokowo i wymagają około 12 przyjazdów na AGH w trakcie pierwszego roku (większość w pierwszym semestrze). Obciążenie zajęciami w kolejnych semestrach jest zdecydowanie mniejsze i zależy w dużej mierze od tego ile i jakie moduły wybierze doktorant. Możliwa jest ponadto realizacja części zajęć zdalnie.