Kandydaci z zagranicy - apostille czy legalizacja dyplomu

Kandydaci do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH, którzy ukończyli studia za granicą, są zobowiązani do przedstawienia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z suplementem zawierającym informacje o skali stosowanych ocen lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i tytułowi zawodowemu magistra lub magistra inżyniera.

 

Apostille i legalizacja jest to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu i jest autentyczny.

 

  • Legalizacja. Dokument musi być zalegalizowany w ambasadzie/konsulacie, jeżeli został wydany w kraju, który nie jest stroną Konwencji Haskiej (czyli w kraju nie znajdującym się na liście).  

Legalizację może sporządzić: 

a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub 

b) akredytowane w Polsce lub innym państwie członkowskim UE/EFTA/OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument. 

Aby dokonać legalizacji dyplomu należy skontaktować się z właściwą ambasadą/ konsulatem.

 

Polskie przedstawicielstwa na świecie

Misje dyplomatyczne w Polsce

 

  • Apostille. Twój dokument musi zostać opatrzony apostille, jeżeli został wydany w kraju będącym stroną Konwencji Haskiej (konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych). Listę krajów Konwencji Haskiej.  

Po kliknięciu w wybrany kraj, wyświetlana jest lista instytucji wydających apostille. Należy skontaktować się z odpowiednią instytucją. 

 

 WAŻNE! Szkoła Doktorska AGH nie uczestniczy w procedurze uzyskania apostille/legalizacji. Proces uzyskania apostille/legalizacji może trwać długo, dlatego należy go rozpocząć odpowiednio wcześniej.