Zakres egzaminu z dyscypliny Nauki fizyczne


Każdy kandydat odpowiada na pytania z listy ogólnej oraz na pytania z wybranej przez niego listy szczegółowej. 

I. Lista ogólna:

1. Podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej:

 • równania ruchu dynamiki klasycznej i relatywistycznej
 • zasady zachowania pędu i momentu pędu
 • zasada zachowania energii
 • transformacje Galileusza i Lorentza
 • równoważność masy i energii, przykłady

2. Podstawy elektromagnetyzmu:

 • zasada zachowania ładunku
 • pole elektrostatyczne, potencjał skalarny
 • pole magnetyczne, potencjał wektorowy
 • ładunek elektryczny w polu magnetycznym
 • równanie fali elektromagnetycznej
 • fale płaska i kulista
 • zjawiska interferencji i dyfrakcji

3. Termodynamika i fizyka statystyczna:

 • rozkład Maxwella
 • rozkład Boltzmanna
 • temperatura
 • entropia, entalpia, energia wewnętrzna
 • I zasada termodynamiki
 • II zasada termodynamiki

 4. Podstawy doświadczalne i teoretyczne mechaniki kwantowej:

 • efekt fotoelektryczny
 • promieniowanie ciała doskonale czarnego
 • efekt Comptona
 • dyskretne widma atomowe
 • dyfrakcja elektronów na kryształach
 • doświadczenie Sterna-Gerlacha, spin
 • postulaty mechaniki kwantowej
 • funkcja falowa
 • zasada nieoznaczoności

5. Struktura materii:

 • budowa atomu
 • wiązania chemiczne
 • elektronowa struktura pasmowa
 • przewodnictwo elektryczne metali, półprzewodników i izolatorów
 • nadprzewodnictwo
 • własności magnetyczne ciał stałych
 • struktura kryształu

 

II. Listy zagadnień szczegółowych

1. Podstawy biofizyki

 •  Promieniowanie synchrotronowe – wytwarzanie, własności i przykłady zastosowań w badaniach biologicznych
 • Metody stosowane w badaniach powierzchni (np.: AES – spektroskopia elektronów Auger, XPS – Rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa, SIMS – spektroskopia mas jonów wtórnych)
 • Metody spektroskopowe stosowane w badaniach układów biologicznych (np: EPR-elektronowy rezonans paramagnetyczny, NMR- magnetyczny rezonans jądrowy, spektroskopia Mössbauera, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana)
 • Mikroskopie wysokiej rozdzielczości(mikroskopia elektronowa, STM –skaningowa mikroskopia tunelowa, AFM – mikroskopia sił atomowych, mikroskopia konfokalna)
 • Błony biologiczne – budowa i własności
 • Białka i reakcje enzymatyczne
 • Promieniste i bezpromieniste przekazywanie energii (diagram Jabłońskiego, rezonansowy transfer energii Förster (FRET), mechanizm Dextera tansferu energii)
 • Transport elektronów w układach biologicznych (zależny od temperatury i niezależny od temperatury-tunelowanie)

2. Podstawy fizyki jądrowej

 • cząstki elementarne – model standardowy
 • ewolucja Wszechświata (w szczególności: nukleogeneza)
 • własności jądra atomowego oraz metody jego badania
 • siły jądrowe, energia wiązania, modele jądra atomowego
 • przemiany promieniotwórcze jąder atomowych
 • naturalna promieniotwórczość skał, wody, powietrza
 • akceleratory cząstek naładowanych
 • reakcje jądrowe (w szczególności rozszczepienia jądra i fuzji jądrowej)
 • ddziaływania cząstek naładowanych, promieniowania gamma oraz neutronów z materią
 • detekcja cząstek naładowanych, promieniowania gamma i neutronów
 • źródła neutronów
 • zastosowania izotopów jądrowych (wybrane przykłady)

 3. Podstawy fizyki ciała stałego

 • podstawowe pojęcia krystalografii
 • model elektronów swobodnych
 • wiązania międzyatomowe w ciele stałym
 • dyfrakcja promieni X
 • fonony
 • elektronowa struktura pasmowa
 • półprzewodniki
 • własności magnetyczne materii
 • nadprzewodnictwo
 • jądrowe metody badania ciała stałego
 • promieniowanie synchrotronowe  - generacja, własności, przykłady zastosowań
 • nowe materiały: kwazikryształy, fulereny, nadprzewodniki wysokotemperaturowe, polimery przewodzące, nanostruktury półprzewodnikowe

 4. Podstawy fizyki teoretycznej I obliczeniowej

 • postulaty mechaniki kwantowej – z przykładami
 • interpretacja fizyczna funkcji falowej
 • stacjonarne stany kwantowe
 • spin elektronu: eksperyment i teoria
 • statystyki kwantowe: bozony i fermiony
 • zakaz Pauliego
 • oddziaływanie wymiany
 • równania Lapace’a i Poissona oraz procesy fizyczne opisane tymi równaniami
 • równwanie dyfuzji i procesy fizyczne opisane przez to równanie
 • proste metody różnicowe rozwiązywania równań dynamiki klasycznej
 • fizyczne i numeryczne podstawy klasycznej dynamiki molekularnej
 • metoda symulowanego wygrzewania
 • metody Monte-Carlo w całkowaniu numerycznym

5. Podstawy oddziaływania cząstek i metod detekcji

 • cząstki elementarne – Model Standardowy: składniki materii oraz pośredniczące bozony oddziaływań. Unifikacja oddziaływań elektrosłabych
 • pęd relatywistyczny, energia kinetyczna, energia całkowita, efekty relatywistyczne, formalizm czterowektorów oraz niezmienników relatywistycznych (np. CMS)
 • formalizm diagramów Feynmana
 • procesy elektromagnetyczne (efekt fotoelektryczny, efekt Comptona, produkcja par, całkowity przekrój czynny)
 • silne oddziaływania cząstek (rozpraszanie nieelastyczne)
 • akceleratory cząstek naładowanych (zderzacze a z ustalonym targetem; liniowe a kołowe)
 • formuła Bethe-Blocha
 • podstawowe zasady w detekcji, spektrometrii, śledzenia i kalorymetrii cząstek
 • podstawy idei doświadczeń ze zderzaczami, na przykładzie doświadczeń LHC (ATLAS, CMS, ALICE, LHCb)
 • podstawy działania detektorów promieniowania (gazowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, fotopowielaczy)
 • zasady działania podstawowych urządzeń półprzewodnikowych (złącze p-n, tranzystor bipolarny, tranzystor MOS)
 • podstawy przetwarzania sygnałów (w łańcuchu spektrometru, filtrowanie, ENC).