Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

 • Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu.
 • Geodezyjna inwentaryzacja infrastruktury transportu suwnicowego.
 • Metody geodezyjnej inwentaryzacji linii elektroenergetycznych i zasady opracowania dokumentacji.
 • Mapy do celów projektowych.
 • Geodezyjny monitoring obiektów mostowych.
 • Geodezyjne opracowanie robót ziemnych oraz materiałów sypkich.
 • Geodezyjny monitoring obiektów typu wieżowego.
 • Ogólne założenia Programu Budowy Autostrad w Polsce. Geodezyjne opracowanie tras drogowych.
 • Geodezja w transporcie kolejowym.
 • Pomiar inwentaryzacyjny elementów zewnętrznych budynku.

 

Geodezja satelitarna

 • Ruch keplerowski sztucznego satelity Ziemi.
 • Zasada wyznaczenia pozycji pojedynczego odbiornika GNSS na podstawie pomiarów kodowych.
 • Problem wyznaczenia nieoznaczoności cykli fazowych w pomiarach GNSS.
 • Klasyfikacja satelitarnych metod wyznaczania pozycji obserwatora.
 • Wpływ refrakcji jonosferycznej i troposferycznej na wyniki pomiarów GNSS.
 • Sieci stacji permanentnych GNSS i ich znaczenie dla geodezji i geodynamiki.
 • Podobieństwa i różnice systemów GPS i GLONASS.
 • Zasada satelitarnych pomiarów altimetrycznych.
 • Misje i systemy satelitarne wykorzystywane do celów geodezyjnych.
 • Formaty danych stosowane w geodezji satelitarnej.

 

Geodezja górnicza i ochrona terenów górniczych

 • Rola i zadania geodezji górniczej w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Rola map górniczych w rozwiązywaniu zagadnień mierniczych, w gospodarce złożem oraz w planowaniu górniczym.
 • Zakresy i metody wykonywania pomiarów geodezyjnych dla głębinowych zakładów górniczych.
 • Obsługa geodezyjna w odkrywkowych zakładach górniczych.
 • Główne obiekty i urządzenia podziemnych zakładów górniczych, które wymagają geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 • Orientacja sytuacyjna i wysokościowa kopalń podziemnych.
 • Problematyka filarów ochronnych.
 • Ocena możliwości zwiększenia dokładności prognozowania.
 • Wpływu kinematyki eksploatacji na powierzchnię terenu.
 • Systemy informacji geograficznej dla celów analizy zagrożeń.
 • Deformacja powierzchni terenu wynikająca z odwodnienia górotworu przez eksploatację górniczą.

 

Fotogrametria i teledetekcja

 • Aerotriangulacja a lotniczy skaningg laserowy.
 • Porównanie terratriangulacji i aerotriangulacji w aspekcie geometrii sieci i rozwiązań analitycznych.
 • Metody wizyjne stosowane w fotogrametrii bliskiego zasięgu.
 • Analizy wielokryterialne w GIS.
 • Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego, fotogrametrii lotniczej i obrazowania radarowego dla potrzeb opracowania Numerycznego Modelu Terenu.
 • Porównanie naziemnego skaningu laserowego z metodą fotogrametryczną na przykładzie inwentaryzacji obiektów architektonicznych.
 • Metody opracowania prawdziwej ortofotomapy.
 • Standardy modelowania w zakresie informacji przestrzennej 3D.
 • Charakterystyka wysokorozdzielczych systemów obrazowania satelitarnego (VHRS).
 • Zasada obrazowania wielospektralnego i jej wykorzystanie w klasyfikacji treści obrazów.

 

Geomatyka, systemy informacji przestrzennej

 • Modele 3D TIN i GRID.
 • Metody interpolacji przestrzennej.
 • Zależności między typami obiektów.
 • Etapy projektowania baz danych.
 • Usługi danych przestrzennych INSPIRE..
 • Wpływ dyrektywy INSPIRE na polskie prawodawstwo.
 • Podstawowe funkcje analiz w systemach informacji przestrzennej.
 • Funkcje analiz sieciowych.
 • Źródła danych dla systemów informacji przestrzennej.
 • Zawartość metadanych.

 

Gospodarka nieruchomościami i kataster

 • Analiza trendu zmiany cen nieruchomości.
 • Udziały wagowe atrybutów w wyznaczaniu zmienności cen.
 • Współczesne metody szacowania wartości rynkowej.
 • Koncepcja powszechnej taksacji nieruchomości.
 • System katastralny – perspektywy rozwoju.
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości.
 • Scalenia i podziały.
 • Problematyka modernizacji i zakładania EGiB.
 • Wybrane zagadnienia z gospodarki nieruchomościami.
 • System wieczysto – księgowy.