Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • Geologia górnicza i naftowa

Dokumentowanie otworów wiertniczych. Klasyfikacja zasobów. Kryteria bilansowości. Geologia złóż węglowodorów. Analiza basenów sedymentacyjnych i systemów naftowych. Podstawy analizy skał macierzystych, zbiornikowych i uszczelniających. Prowincje naftowe w Polsce.

 • Metody badań geofizycznych

Podstawy grawimetrii stosowanej, zasady interpretacji. Zastosowania metody magnetycznej w badaniach geologicznych i górniczych. Interpretacja geologiczna badań geoelektrycznych. Metody geofizyki otworowej, zastosowania, korelacja danych z różnych metod. Metoda georadarowa. Metodyka powierzchniowych pomiarów sejsmicznych, zasady interpretacji i zastosowania.

 • Mechanika gruntów i skał

Składowe stanu naprężenia i odkształcenia w ośrodku sprężystym. Przedstawianie stanu naprężeń za pomocą koła Mohra. Ściśliwość, nośność i odkształcalność podłoża gruntowego. Klasyfikacja właściwości skał i masywów skalnych oraz stosowana metodyka badawcza. Właściwości reologiczne skał. Szczelinowatość. Mechanizmy odkształceń.

 • Mineralogia i geochemia środowiska

Klasyfikacja minerałów. Wiązania chemiczne w minerałach, izomorfizm i polimorfizm. Mineralogia pyłów i aerozoli atmosferycznych. Rola koloidów w geochemii środowiska: procesy sorpcji, wymiany jonowej, powierzchnia właściwa, punkt izoelektryczny. Geochemia węglanów w litosferze, hydrosferze biosferze i atmosferze. Przykłady globalnych cykli geochemicznych pierwiastków.

 • Hydrologia i hydrogeologia

Związek wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych. Zlewnia. Zasady bilansu wodnego. Właściwości hydrogeologiczne skał. Filtracja wód podziemnych. Prawo Darcy. Współczynnik filtracji. Zasoby wód podziemnych. Mapy hydrogeologiczne.

 • Monitoring wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń

Systemy monitorowania środowiska. Metody pomiarów i poboru próbek. Monitoring biologiczny. Standaryzacja i reprezentatywność opróbowania. Interpretacja wyników, prognozowanie, modelowanie, symulacja w monitoringu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń.

 • GIS w gospodarce wodnej i ochronie wód

Rodzaje danych przestrzennych. Globalne systemy pozycjonowania. Oprogramowanie GIS. GIS w kartografii. Przykłady zastosowań w gospodarce wodnej i ochronie wód.

 • Gruntoznawstwo, geotechnika i geologia inżynierska

Kartowanie geologiczno-inżynierskie. Zasady badania gruntów jako podłoża. Metody oceny stateczności podłoża i zboczy. Klasyfikacje gruntów. Woda w gruncie. Efekty oddziaływania fazy stałej i ciekłej w gruncie.

 • Gleboznawstwo, skażenia i rekultywacja gleb

Czynniki glebotwórcze. Budowa profilu glebowego. Klasyfikacja gleb. Czynniki degradacji gleb. Klasyfikacje utworów na potrzeby rekultywacji. Metody rekultywacji.

 • Chemia środowiska

Procesy wietrzenia chemicznego. Geochemia wód naturalnych. Wpływ biosfery na obieg pierwiastków. Wpływ pH i Eh na mobilność pierwiastków. Procesy sorpcji w środowisku.  Związki organiczne w środowisku naturalnym i antropogenicznym. Kalibracja metod analitycznych. Ocena jakości analiz chemicznych wód.

 • Sorbenty mineralne w inżynierii środowiska

Klasyfikacja sorbentów mineralnych i organicznych. Metody badania sorbentów. Przyczyny i mechanizmy sorpcji pierwiastków i związków chemicznych. Przykłady zastosowań sorbentów w remediacji i inżynierii środowiska.

 • Mineralne surowce odpadowe

Klasyfikacja odpadów. Składowanie odpadów. Zasady odzysku i recyklingu. Paliwa z odpadów. Gospodarka odpadami przemysłowymi, niebezpiecznymi, radioaktywnymi oraz e-odpadami.

 • Techniki przeróbcze i biotechnologia w utylizacji odpadów

Systematyka operacji przeróbczych. Przykłady technologii przetwarzania odpadów. Biotechnologie oczyszczania ścieków. Przykłady wykorzystani bioremediacji.

 • Alternatywne źródła energii

Energetyka jądrowa. Energetyka słoneczna. Energetyka geotermalna. Energia biomasy. Pompy ciepła. Przykłady zagrożeń środowiskowych poszukiwań i wydobycia paliw niekonwencjonalnych.

 • Technologie energetyczne

Procesy konwersji energii. Siłownie kondensacyjne. Kotły energetyczne. Turbiny parowe. Elektrociepłownie.