Zakres egzaminu z dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

 • Geologia regionalna Polski i Świata

Podstawy regionalizacji struktur geologicznych. Regiony geologiczne w świetle globalnej tektoniki płyt litosfery. Struktury geologiczne Europy. Podział Polski na regiony geologiczne. Struktura geologiczna NE Polski. Zarys budowy regionów geologicznych Polski.

 • Geologia strukturalna i tektonika

Tektonika płyt litosfery. Struktury geologiczne i style budowy geologicznej. Piętra strukturalne i tektoniczne, niezgodności. Mechanizmy fałdowania. Powstawanie nasunięć i płaszczowin, uskoków i stref ścinania. Cios i spękania. Pola naprężeń. Graficzna prezentacja pomiarów strukturalnych.

 • Geologia złóż surowców mineralnych

Najważniejsze typy złóż. Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych. Przykłady typów złóż różnych surowców mineralnych w Polsce.

 • Sedymentologia

Procesy i środowiska sedymentacyjne. Analiza granulometryczna. Analiza facjalna skał okruchowych. Flisz. Skały węglanowe: klasyfikacja, powstawanie, diageneza, dolomityzacja. Sedymentologia ewaporatów. Skały osadowe jako surowce.

 • Stratygrafia i geologia historyczna z paleontologią

Tabela geochronologiczna i podstawy jej konstrukcji. Ewolucja geotektoniczna Ziemi. Charakterystyka paleontologiczna poszczególnych interwałów czasowych. Podstawowe grupy skamieniałości. Formy diagnostyczne. Wielkie wymierania.

 • Kartografia geologiczna i teledetekcja

Mapy topograficzne i geologiczne, odwzorowania kartograficzne, podział map. Metody w kartografii geologicznej. Kartowanie struktur geologicznych. Global Positioning System. Teledetekcja lotnicza i satelitarna. Multispektralne skanery satelitarne. Wskaźniki spektralne skał i minerałów. Rozpoznanie lineamentów.

 • Mineralogia, krystalografia i krystalochemia

Podstawy krystalografii. Metody charakterystyki struktur kryształów. Podstawy krystalochemii, wiązania chemiczne w minerałach, izomorfizm i polimorfizm. Klasyfikacje minerałów skałotwórczych. Minerały kruszcowe i rudy polimineralne Polski. Minerały ilaste. 

 • Hydrogeologia i hydrogeochemia z elementami modelowania

Filtracja wód podziemnych. Prawo Darcy. Próbne pompowania i metody ich interpretacji. Zasoby wód podziemnych. Mapy hydrogeologiczne. Hydrogeochemia procesu infiltracji. Opróbowanie i preparatyka wód. Numeryczne modele hydrogeologiczne i hydrogeochemiczne, oprogramowanie.

 • Petrologia skał i surowców mineralnych

Procesy magmowe i geneza skał magmowych. Warunki metamorfizmu i procesy powstawania skał metamorficznych. Klasyfikacje genetyczne skał osadowych. Proweniencja. Metody określania ciśnień i temperatur procesów geologicznych. Datowanie procesów geologicznych. Struktury mineralizacji rudnej. Procesy powstawania skał ilastych.

 • Geochemia ogólna

Powstanie pierwiastków. Krystalochemia wiązań chemicznych w minerałach. Elementy termodynamiki. Geochemia procesów magmowych w świetle tektoniki płyt litosfery. Geochemia powierzchni Ziemi. Izotopy w geochronologii, geochemia izotopów trwałych. Geochemia organiczna. Monitoring geochemiczny.

 • Geomorfologia i geologia czwartorzędu

Podstawy stratygrafii czwartorzędu. Procesy glacjalne, ruchy masowe, erozja rzeczna, procesy eoliczne, procesy krasowe. Rzeźba antropogeniczna. Elementy podziału stratygraficznego czwartorzędu w Polsce.

 • Metody badań minerałów i skał

Zasada działania, preparatyka, zastosowania i ograniczenia: mikroskopii optycznej, mikroskopii elektronowej SEM i TEM, mikrosondy elektronowej, rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej XRD, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii Ramana. Specyfika preparatyki i pomiarów w badaniach minerałów i skał ilastych. Specyfika i przykłady metodyki badań w gemmologii.

 • Metodyka poszukiwań geologicznych

Analiza profili wierceń. Anomalie geofizyczne generowane przez złoża węglowodorów. Korelacja danych geofizycznych z geologicznymi i geochemicznymi. Prospekcja geochemiczna złóż surowców mineralnych. Anomalie geochemiczne. Bariery geochemiczne.

 • Podstawy metod geofizycznych

Podstawy grawimetrii stosowanej, zasady interpretacji. Zastosowania metody magnetycznej w badaniach geologicznych i górniczych. Interpretacja geologiczna badań geoelektrycznych. Metody geofizyki otworowej, zastosowania, korelacja danych z różnych metod. Metoda georadarowa. Metodyka powierzchniowych pomiarów sejsmicznych, zasady interpretacji i zastosowania.

 • Geologia węglowodorów

Geologia złóż węglowodorów. Analiza basenów sedymentacyjnych i systemów naftowych. Geneza złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż kopalin płynnych. Podstawy analizy skał macierzystych, zbiornikowych i uszczelniających. Prowincje naftowe w Polsce.