Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria materiałowa

Tematyka Metalurgia 

 • Metody syntezy nanomateriałów metodami bottom-up i bottom-down.
 • Podstawowe parametry wpływające na kinetykę ługowania chemicznego materiałów metalonośnych.
 • Anodowanie aluminium - omów podstawowe parametry wpływające na grubość warstewki tlenkowej oraz na rozmiar i rozmieszczenie porów w warstwie tlenkowej.
 • Omów rolę nadnapięcia wodoru w procesie otrzymywania metali z grupy żelazowców.
 • Omów główne etapy recyklingu metali na przykładzie recyklingu aluminiowych puszek napojowych.
 • Otrzymywanie aluminium metodą elektrolizy soli stopionych. Co to jest liczba kriolitowa i jak wpływa na proces elektrolizy?
 • Na przykładzie reakcji Boudouarda, określ wpływ ciśnienia i temperatury na równowagę tej reakcji.

 

Tematyka Metaloznawstwo 

 • Metody umacniania metali i stopów.
 • Jakie są mechanizmy odkształcenia plastycznego – charakterystyka.
 • Na czym polega obróbka cieplno-plastyczna stopów Al.
 • Scharakteryzuj mosiądze i brązy.
 • Wyjaśnij proces mechanicznej syntezy.

Tematyka Przeróbka Plastyczna Metali 

 • Wymień i omów kryteria uplastycznienia wykorzystywane w odniesieniu do materiałów metalicznych. Omów metody analitycznego szacowania parametrów siłowych procesów przeróbki plastycznej.
 • Zdefiniuj pojęcie krzywej umocnienia metalu, omów metody jej wyznaczania.
 • Sklasyfikuj i scharakteryzuj podstawowe procesy przeróbki plastycznej metali nieżelaznych i omów  schematy procesów oraz stan naprężenia i odkształcenia w tych procesach.
 • Opisz i scharakteryzuj metody ciągłego / półciągłego odlewania wlewków z metali nieżelaznych jako wsadu do procesów przeróbki plastycznej