Zakres egzaminu z dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

 • Ewolucje teorii organizacji i zarządzania.
 • Istota strategii i zarządzania strategicznego – geneza i ewolucja pojęć, przegląd współczesnych definicji.
 • Metody analizy strategicznej oraz wspomagania decyzji w zakresie wyborów kierunku rozwoju organizacji.
 • Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa i jej źródła.
 • Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliższego.
 • Miejsce i rola systemu informatycznego w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Rodzaje i hierarchia systemów informatycznych w przedsiębiorstwie.
 • Data mining jako narzędzie wspomagania decyzji.
 • Istota koncepcji lean management, korzyści i zastosowania.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i sposoby jej realizacji w dzisiejszych organizacjach.
 • Główne teorie motywacji i ich implikacje dla praktyki zarządzania.
 • Kultura organizacyjna i jej rola w zarządzaniu organizacją.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
 • Rola systemu rachunkowości zarządczej w procesie kreowania wartości.
 • Istota marketingu i specyfika działań marketingowych w gospodarce.
 • Elementy marketingu-mix.
 • Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
 • Współczesne koncepcje zarządzania jakością.
 • Employer branding – istota i sposoby.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach.
 • Wyzwania stojące przed dzisiejszym zarządzaniem organizacjami.
 • Kategoria efektywności w naukach o zarządzaniu.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analiza i znaczenie cyklu życia produktu.
 • Proces zarządzania zmianą i jego fazy.
 • Modele biznesu – istota, elementy, klasyfikacja.
 • Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości biznesowej.
 • Zarządzanie logistyczne i zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Zastosowanie badań operacyjnych w zarządzaniu.
 • Zarządzanie gospodarką w obiegu zamkniętym.
 • Przywództwo w organizacji – nowe koncepcje.
 • Heurystyka w rozwiązywaniu problemów zarządzania.
 • Behawioralna teoria przedsiębiorstwa.