Uchwała nr 3/2023 Senatu AGH z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2023/2024

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH

 

§1 Postanowienia ogólne

1.    Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AGH, zwanej dalej Szkołą, rozpocznie się 3 lipca 2023 r. i zakończy się 30 września 2023 r.

2.    Szczegółowy kalendarz rekrutacji do Szkoły określi Dyrektor Szkoły nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji. Informacje te zostaną opublikowane na stronie Szkoły.

3.    Rekrutacja do Szkoły odbywa się w drodze konkursu.

4.    Kwalifikacja kandydatów jest prowadzona z podziałem na jednostki podstawowe AGH, w których realizowane będą badania naukowe w ramach zagadnień badawczych, zwane dalej jednostkami. 

5.    Limit miejsc dostępnych w Szkole i listę dyscyplin, na które prowadzona będzie kwalifikacja, ustala Prorektor do spraw Nauki po konsultacji z jednostkami zgłaszającymi zagadnienia.

6.    Limity miejsc, o których mowa w ust. 5, ustalane są oddzielnie dla kształcenia finansowanego z subwencji i pozostałych źródeł w każdej dyscyplinie w ramach jednostek.

7.    Finansowanie ze źródeł innych niż subwencja musi gwarantować kandydatowi otrzymanie stypendium w wysokości co najmniej takiej jak określono w art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przez okres co najmniej 3 lat. 

 

§2 Zgłaszanie zagadnień badawczych

1.    Zagadnienia badawcze mogą być zgłaszane przez osoby mogące sprawować opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zgodnie z art. 190 Ustawy (promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego).

2.    Zgłoszenie zagadnienia badawczego wymaga akceptacji kierownika jednostki, w której realizowany będzie doktorat. Akceptacja kierownika jednostki stanowi jednocześnie potwierdzenie, że jednostka dysponuje odpowiednim zapleczem naukowo-badawczym niezbędnym do realizacji badań w ramach rozprawy doktorskiej.

3.    Zgłoszenie zagadnienia badawczego powinno zawierać:

a)    tytuł zagadnienia badawczego w języku polskim i angielskim,

b)    tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko promotora lub promotorów,

c)    stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pomocniczego, jeżeli taka funkcja została przewidziana przy realizacji zagadnienia badawczego,

d)    określenie dyscypliny naukowej lub dyscyplin (w tym dyscypliny wiodącej), w których realizowane jest zagadnienie badawcze,

e)    nazwę jednostki, w której realizowane będzie zagadnienie badawcze,

f)     liczbę miejsc,

g)    opis zagadnienia badawczego wyłącznie w języku angielskim,

h)    informację dotyczącą zaplecza badawczego, którym może dysponować jednostka i które może być wykorzystane do realizacji zagadnienia badawczego wyłącznie w języku angielskim,

i)     informację na temat źródła finansowania kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH.

4.    Zgłaszanie i akceptacja zagadnień badawczych realizowana jest elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznego systemu do obsługi zagadnień badawczych.

5.    Zagadnienia badawcze publikowane są na stronie Szkoły po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły, nie później niż na 14 dni przed zamknięciem rejestracji kandydatów.

 

§3 Postępowanie konkursowe

1.    Rekrutacja kandydatów prowadzona jest w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej systemem e-Rekrutacja, w terminach określonych w kalendarzu rekrutacji.

2.    Kandydat do Szkoły Doktorskiej AGH po zarejestrowaniu się w systemie e-Rekrutacja musi uzyskać zgodę przyszłego promotora na objęcie opieką naukową. Zgoda promotora udzielana jest elektronicznie z wykorzystaniem systemu do obsługi zagadnień badawczych.

3.    Kandydat po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, zamieszcza w systemie e-Rekrutacja następujące dokumenty:

a)    kartę kwalifikacyjną (która zawiera deklarację zagadnienia, które chciałby realizować),

b)    kwestionariusz osobowy,

c)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku osób, które studia 2. stopnia lub jednolite studia magisterskie kończą w 2023 roku i nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,

d)    suplement do dyplomu lub indeks ukończonych studiów, jeżeli do dyplomu nie został wydany suplement,

e)    zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, o których mowa w lit. c (nie jest wymagane, gdy taka informacja znajduje się w suplemencie),

f)     wykaz osiągnięć wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

4.    Kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami Polski, dodatkowo składa tłumaczenie dyplomu oraz suplementu do dyplomu na język polski lub angielski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą należy przedłożyć wraz z legalizacją albo apostille.

5.    Kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może zostać wezwany do złożenia dodatkowo opinii o uznaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zagranicznego dyplomu w Polsce.

6.    Kandydat na etapie rejestracji może wskazać tylko 1 zagadnienie badawcze, o które się ubiega.

7.    Kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu dyscypliny wiodącej, w której ma być realizowana rozprawa doktorska, zwanego dalej egzaminem kwalifikacyjnym.  Obszar tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego obejmuje zagadnienia dotyczące deklarowanej dyscypliny wiodącej. Zakres zagadnień dotyczących poszczególnych dyscyplin jest publikowany na stronie internetowej Szkoły. Częścią egzaminu jest krótka prezentacja przygotowana przez kandydata, pozwalająca ocenić jego sylwetkę ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej działalności naukowej, w tym:

a)    zrealizowanej pracy dyplomowej (jeśli dotyczy),

b)    dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych,

c)    motywacji wyboru danego zagadnienia badawczego

d)    i stopnia przygotowania do realizacji przyszłej pracy doktorskiej.

Kandydat może zdawać egzamin kwalifikacyjny w języku polskim albo angielskim.

8.    Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych wskazanych w § 3 ust. 1-6.

9.    Kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin z języka angielskiego może zostać zaliczony na podstawie certyfikatu przedstawionego przez kandydata. Decyzję o zaliczeniu egzaminu na podstawie certyfikatu i wystawionej ocenie podejmuje Komisja egzaminacyjna z języka angielskiego. Wykaz certyfikatów uprawniających do uzyskania zaliczenia egzaminu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Nieprzystąpienie do egzaminu, o którym mowa w ust. 7 lub ust. 9, jest równoznaczne z uzyskaniem oceny negatywnej.

11. Egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzają Komisje egzaminacyjne, które powołuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z kierownikami jednostek, do których rekrutowani są kandydaci. Komisja egzaminacyjna składa się z 4 – 6 osób. Na wniosek kandydata, w skład Komisji egzaminacyjnej może wejść z głosem doradczym przedstawiciel Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Egzamin może być przeprowadzony w sytuacji, gdy na egzaminie obecne są przynajmniej 3 osoby ze składu komisji. W przypadku, gdy w składzie komisji jest przyszły promotor kandydata, nie może on uczestniczyć w egzaminowaniu tego kandydata.

12. Egzamin kwalifikacyjny i egzamin z języka angielskiego, są egzaminami zamkniętymi dla osób postronnych, przez co należy rozumieć, że w trakcie egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie członkowie Komisji egzaminacyjnej, przedstawiciel Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, kandydaci oraz dyrekcja Szkoły Doktorskiej AGH.

13. Listę rankingową kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH, w ramach poszczególnych jednostek, sporządza Dyrektor Szkoły na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Jeżeli rekrutacja kandydatów do danej jednostki odbywa się w kilku dyscyplinach, to ranking sporządzany jest oddzielnie dla każdej dyscypliny, z podziałem na zagadnienia finansowane z subwencji oraz innych źródeł.

14. Do Szkoły Doktorskiej AGH może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego oraz z egzaminu z języka angielskiego.

15. Wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest z wzoru:
Wr = wsr*Osr + wos*Oos + wek*Oek + wej*Oej,
gdzie:

●       wsr = 5 – waga średniej ocen ze studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,

●       wos = 4 – waga oceny za dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata,

●       wek = 8 – waga oceny za egzamin kwalifikacyjny [z dyscypliny wiodącej],

●       wej = 3 – waga oceny za egzamin z języka angielskiego,

●       Ośr – średnia ocen ze studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia w Szkole obliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w miejscu jej wystawienia (w przypadku średniej uzyskanej w innej skali niż skala ocen 2-5, ocenę średnią należy przeliczyć do skali 2-5, w przypadku braku możliwości udokumentowania bądź wyliczenia średniej, w miejsce średniej przyjmowana jest wartość 3,0),

●       Oos – ocena za dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata ustalana przez Komisję egzaminacyjną z dyscypliny wiodącej na podstawie dokumentów poświadczających przedstawionych w trakcie autoprezentacji w skali 2-5,

●       Oek – ocena z egzaminu kwalifikacyjnego [z obszaru dyscypliny wiodącej] w skali 2-5,

●       Oej – ocena z egzaminu z języka angielskiego w skali 2-5.

16. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest uzyskanie wskaźnika rekrutacji na poziomie co najmniej 70 pkt. na 100 możliwych.

17. Jeżeli kandydat ubiega się o zagadnienie badawcze finansowane z innych źródeł niż subwencja, to dodatkowym warunkiem przyjęcia do Szkoły jest spełnienie wymagań określonych przez podmiot finansujący zagadnienie, zgodnie ze stosownym regulaminem ogłoszonym przez ten podmiot.

 

§4 Wpis na listę doktorantów

1.   Przyjęcie kandydata do Szkoły na podstawie rankingu, po uwzględnieniu spełnienia wymogów formalnych przez kandydata oraz uwzględnieniu limitów dla danej jednostki następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.

2.   Jeżeli o dane zagadnienie badawcze ubiega się więcej niż 1 kandydat zakwalifikowany do Szkoły, to zagadnienie przypisywane jest kandydatowi, który zajmuje najwyższą pozycję w rankingu, spośród osób ubiegających się o to zagadnienie. Pozostali zakwalifikowani kandydaci, którzy ubiegali się o to samo zagadnienie, mogą być przyjęci do Szkoły pod warunkiem uzyskania zgody na realizację innego zagadnienia badawczego, z tej samej dyscypliny i do realizacji w tej samej jednostce, które nie zostało obsadzone w wyniku rekrutacji zgodnie z §3, ust. 2 w terminie przewidzianym w kalendarzu rekrutacji.

3.   Kandydaci, którzy ubiegali się o zagadnienie badawcze finansowane ze źródeł innych niż subwencja i którzy chcą wybrać zgodnie z ust. 2 zagadnienie badawcze finansowane z subwencji, mogą to zrobić dopiero po ogłoszeniu rankingów dla zagadnień finansowanych z subwencji.

4.    Dyrektor Szkoły wpisuje zakwalifikowanych kandydatów na listę doktorantów. W przypadku cudzoziemców wydaje decyzję administracyjną o przyjęciu do Szkoły.

5.    Jeżeli rekrutacja do danej jednostki prowadzona jest w więcej niż 1 dyscyplinie, to miejsca nieobsadzone w danej dyscyplinie mogą być wykorzystane do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w innej dyscyplinie, w której prowadzona jest rekrutacja do tej jednostki. Przesunięcia liczby miejsc pomiędzy dyscyplinami w ramach jednostki dokonuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z kierownikiem danej jednostki.

6.    Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do Szkoły, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia. Od decyzji przysługuje kandydatowi wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§5 Rekrutacja cudzoziemców

1.    Kandydaci do Szkoły Doktorskiej AGH nieposiadający obywatelstwa polskiego, którzy jednocześnie zgodnie z art. 326 Ustawy spełniają wymogi odnośnie wykształcenia, przyjmowani są zgodnie z procedurą przedstawioną w §3 i 4.

2.    Cudzoziemcy mogą być przyjęci do Szkoły Doktorskiej AGH na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy z pominięciem wymogu podejścia do egzaminów, jeżeli umowa, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy zakłada przeprowadzenie procesu rekrutacji po stronie podmiotu zagranicznego. Kandydaci są przyjmowani poza limitami i rankingami, o których mowa w §1, 3 i 4.

 

§6 Rekrutacja niestandardowa

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej AGH nieposiadający tytułu mgr., mgr. inż. lub równoważnego, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AGH w myśl art. 186 ust. 2 Ustawy, mogą przystąpić do rekrutacji pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Szkoły Doktorskiej AGH wskazującej na posiadanie przez kandydata najwyższej jakości osiągnięć naukowych. Decyzja Rady Szkoły Doktorskiej AGH jest ostateczna.

 

§7 Kandydaci ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, rekrutujące się do Szkoły

1.        Uczelnia zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności akademickiej, w tym rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i kształceniu w niej.

2.        Wsparcie oraz koordynacja działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osób z niepełnosprawnościami, odbywa się w trybie i na zasadach określonych na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH z zastrzeżeniem ust.4 i ust.5.

3.        W Uczelni za realizację wsparcia odpowiedzialne są poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni. Koordynację działań dotyczących wsparcia realizuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

4.        Kandydat ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym kandydat z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jej szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, w tym do:

a)       zapewnienia dostępności formy egzaminu kwalifikacyjnego oraz egzaminu z języka angielskiego, w tym zapewnienia równoważności formy i obiektywności oceny.

b)       zapewnienia dostępności miejsca egzaminu kwalifikacyjnego oraz egzaminu z języka angielskiego takiej jak:

                            i.       dostępności architektonicznej budynku, w których odbywa się egzamin,

                           ii.      dostępności otoczenia miejsca, w którym odbywa się egzamin (dotyczy co najmniej: sal egzaminacyjnych, toalet, sekretariatu, szatni, dojścia do budynku, parkingu).

c)        zapewnienia dostępności warunków oraz odpowiedniej organizacji egzaminu kwalifikacyjnego oraz egzaminu z języka angielskiego, takich jak:

                            i.       odpowiednie nagłośnienie, wyciszona sala egzaminacyjna, wyposażona w pętlę indukcyjną lub inne rozwiązania wspierające słyszenie,

                           ii.      odpowiednie oświetlenie,

                         iii.       ograniczenie czynników negatywnie oddziaływujących na kandydata podczas egzaminu (na przykład natężenie hałasu, liczba osób przebywających na sali),

                         iv.      odpowiednio długi czas trwania egzaminu, w tym dłuższy czas na: udzielenie odpowiedzi pisemnej lub ustnej, przygotowanie się do odpowiedzi ustnej itp.

d)       zapewnienia dostępności cyfrowej egzaminu w formie zdalnej, to jest „on-line”.

e)       zapewnienia asystenta dydaktycznego.

f)         zapewnienia tłumacza języka migowego lub lip speakera.

g)       wnioskowania o otrzymanie skierowania na badania lekarskie w terminie wcześniejszym, to jest przed dokonywaniem wpisu na listę doktorantów.

h)       wnioskowania o ograniczenie lub wyeliminowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w trakcie kształcenia.

5.        Wnioski kandydata ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydata z niepełnosprawnością, złożone do Szkoły odwołujące się do stanu zdrowia – rozpatrywane są we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

6.        Dokumentacja medyczna, orzeczenia itp. trafiają do dokumentacji Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i nie znajdują się w dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

7.        Szczegółowa informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, ubiegających się o przyjęcia do Szkoły dotycząca między innymi rekrutacji, przedstawiona jest w na stronie Szkoły, a także na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

 

§8 Badania lekarskie

1.    Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w trakcie kształcenia w poszczególnych jednostkach, jest przygotowywana oraz aktualizowana przez Sekcję BHP oraz zamieszczana na stronie Szkoły.

2.    Warunkiem dopuszczenia doktoranta do zajęć lub badań jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania kształcenia (w danej jednostce) – z zastrzeżeniem ust. 4.

3.    Osoby przyjęte do Szkoły otrzymują skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w szkole doktorskiej należy dostarczyć w ciągu 30 dni od otrzymania skierowania.

4.    Uczelnia dąży do tego, by umożliwić jak najszerszemu kręgowi osób podejmowanie i kontynuację kształcenia w Szkole, w szczególności przez eliminację lub ograniczanie czynników szkodliwych w indywidualnych przypadkach.

5.    Osoba, o której mowa w ust. 3, ma prawo wnioskować do Dyrektora Szkoły o otrzymanie skierowania na badanie lekarskie we wcześniejszym terminie.

6.    Osoba, która przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania kształcenia w Szkole może skorzystać z prawa do wnioskowania o wyeliminowanie lub ograniczenie czynników szkodliwych. W przypadku ograniczenia czynników szkodliwych osoba otrzymuje ponowne skierowanie na badania lekarskie dotyczące tylko tych ograniczonych czynników szkodliwych.

7.    Jeśli ograniczenie lub wyeliminowanie czynników szkodliwych związanych z kształceniem w danej jednostce nie jest możliwe lub jeśli mimo ich ograniczenia, osoba przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w Szkole Dyrektor Szkoły, działający w ramach upoważnienia Rektora, skreśla osobę z listy doktorantów w drodze decyzji administracyjnej.

 

§9. Opłata rekrutacyjna

1.    Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej AGH, zwanej dalej opłatą rekrutacyjną, wynosi 100 zł.

2.    Opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w ust. 1 należy uiścić poprzez system szybkich płatności elektronicznych eCard lub przelewem bankowym na rachunek bankowy AGH nr 96124047221111000048582922. W tytule przelewu kandydat wpisuje kod podany w systemie e-Rekrutacja.

3.    Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku szybkich płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH, o którym mowa w ust. 2.

4.    Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Wykaz certyfikatów uprawniających do uzyskania zaliczenia egzaminu z języka angielskiego