Stypendia doktoranckie finansowane z subwencji

Dla kogo stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej.
Stypendium przysługuje doktorantowi nieposiadającemu stopnia doktora. Stypendium nie dostanie natomiast doktorant zatrudniony na uczelni jako asystent albo pracownik naukowy, chyba że zatrudnienie będzie dotyczyć udziału w grancie badawczym. Takie ograniczenie obowiązuje jedynie do czasu uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej, gdyż po spełnieniu tej przesłanki ubieganie się o stypendium w przypadku osoby pracującej jako asystent będzie możliwe, jednak przyznane środki będą mogły maksymalnie opiewać na kwotę równą 40 proc. stawki miesięcznej stypendium.

 

Wysokość stypendium doktoranckiego

Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego to (brutto):

- 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa tj. 2. 667,7‬0 zł;
- 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa tj. 4. 109,7‬0 zł.
Wyższe stypendium doktoranckie otrzymuje doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Taka osoba otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%.

 

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określona w rozporządzeniu wynosi 7.210,00 zł.

 

Obowiązek odprowadzenia składek do ZUS

Stypendium doktoranckie jest oskładkowane. Od roku akademickiego 2019/2020 podmiot prowadzący szkołę doktorską ma obowiązek zgłaszać doktorantów do ubezpieczenia społecznego. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów jest kwota stypendium doktoranckiego łącznie z kosztami uzyskania i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Składkę emerytalną finansują po połowie doktorant i płatnik składek (po 9,76%). Część składki rentowej w wysokości 1,5% podstawy finansuje ubezpieczony, a część w wysokości 6,5% podstawy płatnik składek. Składkę wypadkową w całości płaci płatnik, a dobrowolną składkę chorobową (2,45%) doktorant, jeśli na taką się zdecyduje.

 

Stypendium doktorancie w czasie zawieszenia kształcenia

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. 

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Istnieje możliwość uzyskania zwiększonego stypendium doktoranckiego.
Podstawą złożenia wniosku o zwiększone stypendium doktoranckie są osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, które uzyskały 100, 140 lub 200 pkt. wg opublikowanego przez Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Szczegółowe zasad oceny, składani i dokumentowania osiągnięć naukowych znajdują się w linku poniżej.