Zwiększone stypendia doktoranckie dla doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH 2022

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że doktoranci do 05 października 2022 r. składają w Jednostkach wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z Jednostek - finansowanego z subwencji.

 

 

 

 

 

Do 02 listopada 2022 r. Prorektor ds. Nauki przekazuje decyzje o zwiększonym stypendium dla doktorantów.

 

Zwiększone stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku kształcenia w szkole doktorskiej, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) osiągnął w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, średnią ocen powyżej 4.75,
2) uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej wynik lokujący go w 30% najlepszych kandydatów przyjętych do szkoły doktorskiej na pierwszy rok kształcenia. W przypadku, gdy 30% najlepszych kandydatów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego ze środków IDUB

 

Zgodnie z Regulaminem wypłacania stypendium doktoranckiego §12 "Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc, za wyjątkiem stypendium za miesiąc październik, które jest wypłacane w listopadzie, łącznie ze stypendium należnym za miesiąc listopad."