Procedura zakończenia kształcenia i złożenia rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej AGH

 

Decyzja nr 2/2023
Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
z dnia 29 marca 2023 r.

 


w sprawie zmiany wytycznych dotyczących zakończenia kształcenia i złożenia rozprawy
doktorskiej w Szkole Doktorskiej AGH

 


§ 1


Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, ustalonego Uchwałą nr 30/2022 Senatu AGH z dnia 30 marca 2022, wprowadzam zmianę wytycznych dotyczących zakończenia kształcenia i złożenia rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

§ 2


W wytycznych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, uwzględniam dodatkowo zasady składania rozpraw doktorskich objętych klauzulą poufności.

 

§ 3


Z dniem 29 marca 2023 r. traci moc Decyzja nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 28 lutego 2023 r.

 

 

                                                                            

     Dyrektor Szkoły Doktorskiej AGH

     prof. dr hab. Marcin Szpyrka        

             

 

Wytyczne dotyczące zakończenia kształcenia i złożenia rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej AGH - zmiana

 

Strona tytułowa rozprawy doktorskiej - wzór (załącznik nr 1)

Oświadczenie dotyczące złożenia rozprawy doktorskiej – wzór (załącznik nr 2)

Opinia promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej – wzór (załącznik nr 3)

Oświadczenia określające indywidualny merytoryczny oraz procentowy wkład w powstanie rozprawy doktorskiej - wzór (załącznik nr 4)

Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH – wzór (załącznik nr 5)

Wniosek o objęcie rozprawy doktorskiej klauzulą poufności - wzór (załącznik nr 6)